Διερεύνηση των μεθόδων για τη διάκριση ανήλικων – ενήλικων λαγών της Κύπρου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Εύζωνας, Μ., Μπίρτσας, Π. Κ., Σώκος, Χ. Κ., Παπασπυρόπουλος, Κ. Γ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:adult, Cyprus, differentiation, hare, juvenile, ανήλικος, διάκριση, ενήλικος, Κύπρος, λαγός
Mon, 2017-07-24 11:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith