Διαφορές στα παγιδευόμενα ποσοστά εντόμων σε κόμες δενδρωδών φυτικών ειδών, ανάλογα με τον τρόπο παγίδευσης και το φυτικό είδος

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Λιαντράκη, Ζ., Καλογήρου, Μ., Μαυρέα, Ζ., Μαυρόκωστας, Ε., Κολλάρος, Δ.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:abundance, insects, species, trapping, trees, αφθονία, δέντρα, είδη, έντομα, παγίδες
Thu, 2017-09-07 11:49 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith