Διακύμανση και Σχέσεις των Βιοσυσσωρευμένων Μετάλλων σε Ιστούς του Βενθικού Ψαριού Mullus barbatus

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Κατσίκη, Β., Στρογγυλούδη, Ε.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:accumulation, bioaccumulation, fish, metal, metals, mullet, Mullus barbatus, red, red mullet, tissue, tissues, βιοσυσσώρευση, ιστός, ιστούς, Κουτσομούρα, μέταλλα, μέταλλο, συσσώρευση, ψάρι
Wed, 2016-11-09 12:17 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith