Βιοχημική Ανάλυση των Λιπαρών Οξέων και Θερμιδομετρία της Artemia της Νήσου Μήλου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Καστρίτση-Καθαρίου, Ι., Αϊβατζίδου, Α., Χριστοδουλοπούλου, Μ.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Keywords:Artemia, Artemiidae, Branchiopoda, brine, brine shrimp, Crustacea, fatty acid, fatty acids, islands, Milos, shrimp, ανάλυση, βιοχημική, Βραγχιόποδα, Καρκινοειδή, λιπαρά, λιπαρά οξέα, λιπαρό οξύ, Μήλος, νησί, οξέα
Fri, 2016-10-28 14:51 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith