Ανθόζωα των Μεσογειακών θαλάσσιων σπηλαίων: ποικιλότητα και χωρική κατανομή των Σκληρακτινίων σε σπήλαια του Βόρειου Αιγαίου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Γεροβασιλείου, Β., Βαφείδης, Δ., Βουλτσιάδου, Ε.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:Aegean, Anthozoa, caves, distribution, Mediterranean, Αιγαίο, Ανθόζωα, κατανομή, Μεσόγειος, ποικιλότητα, Σκληρακτίνια, σπήλαια, σπηλιά, χωρική
Thu, 2017-07-13 10:40 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith