ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ MELICERTUS KERATHURUS ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Κεβρεκίδης, Κ., Θεσσαλού-Λεγάκη, Μ.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Crustacea, Gulf, kerathurus, Malacostraca, Melicertus, prawn, reproduction, Thermaikos, αναπαραγωγή, γαρίδα, Θερμαϊκός, Καρκινοειδή, κόλπος, Μαλακόστρακα
Tue, 2017-10-31 11:28 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith