Ανάκαμψη των καλλιεργούμενων εδαφών μετά από διαταραχή και ο ρόλος του διαχειριστικού καθεστώτος (οργανικό-συμβατικό)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Αργυροπούλου, Μ. Δ., Μπούτσης, Γ., Στάμου, Γ. Π.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Athens
Keywords:conventional, disturbance, farming, management, Nematoda, organic, regime, soil, ανάκαμψη, διαταραχή, διαχείριση, έδαφος, Καθεστώς, καθεστώτος, καλλιέργεια, καλλιεργούμενος, Νηματώδη, οργανικό, συμβατικό
Taxonomic name: 
Wed, 2017-07-12 10:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith