ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - LITERATURE

Authorssort descendingYearTitle
Bell, S., Hampshire, K., Topalidou, S.2007The political culture of poaching: a case study from northern Greece
Borja, A., Rodriguez, J. G., Black, K., Bodoy, A., Emblow, C., Fernandes, T. F., Forte, J., Karakassis, I., Muxika, I., Nickell, T. D., PApageorgiou, N., Pranovi, F., Sevastou, K., Tomassetti, P., Angel, D.2009Assessing the suitability of a range of benthic indices in the evaluation of environmental impact of fin and shellfish aquaculture located in sites across Europe
Dimitriou, E., Katselis, G., Moutopoulos, D. K., Akovitiotis, C., Koutsikopoulos, C.2007Possible influence of reared gilthead sea bream (Sparus aurata L.) on wild stocks in the area of the Messolonghi lagoon (Ionian Sea, Greece)
Pancucci-Papadopoulou, M. A., Kolios, P., Theodoropoulos, D.2006EXPERIMENTAL REARING OF SEA URCHIN IN GREECE: AN INNOVATIVE APPROACH
Skarmoutsos, G., Braasch, H., Michalopoulou, H.1998Bursaphelenchus hellenicus sp. n. (Nematoda, Aphelenchoididae) from Greek pine wood
Δρούκα, Ε., Κουφός, Σ., Φιλιόγλου, Μ., Θεοχάρη, Β.1986Η Καλλιέργεια Λαυρακιού (Dicentrarchus labrax) σε Κλωβούς στον Όρμο "Γαλήνη" του Νομού Θεσπρωτίας; Συγκριτικά Αποτελέσματα 1984-1986
Κολής, Α.2000Εκτίμηση ένος Εντατικού Συστήματος Καλλιέργειας Βενθικών Κωπηπόδων και το Αποτέλεσμα Χρήσης Φυτοπλαγκτού στη Διατροφή τους
Πετσάλης, Γ.1986Διατροφική Αξία των Rotiferes Br. plicatilis Προβλήματα στην Παραγωγή. Προτεινόμενες Λύσεις για τη Βελτίωση της.
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith