3.5.3. Ευρωπαϊκή, Μεσογειακή, Διεθνής αγορά (Πολιτιστικές/επιστημονικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες)

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith