11. Εξωτική/εισηγμένη βλάστηση (είδη που δεν καλλιεργούνται ή έχουν ξεφύγει από καλλιέργειες)

Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith