Τα κυριότερα παρασιτικά νοσήματα των εκτρεφομένων ελληνικών θαλάσσιων ψαριών

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2001
Authors:Αθανασοπούλου, Φ.
Journal:Δελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής ΕταιρείαςΔελτίο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας
Volume:52
Pagination:9-17
Keywords:KAPE inc
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith