Περιγραφή και καθορισμός Ιχθυοτροφείων τινών (Λίμνη Ιωαννίνων).

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:1921
Authors:Αθανασόπουλος, Γ.
Journal:Δελτίον Υδροβιολογικού ΣταθμούΔελτίον Υδροβιολογικού Σταθμού
Pagination:86-87.
Keywords:Pisces
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith