Μελέτη των ευφαυσεωδών του Ν. Αιγαίου.

Publication Type:Thesis
Year of Publication:1979
Authors:Αθανασίου, Α.
Academic Department:Φυσικομαθηματική Σχολή, 'Εδρα Ζωολογίας, Βιολογικό Τμήμα
Number of Pages:26
University:Πανεπιστήμιο Αθηνών
City:Αθήνα
Thesis Type:Διπλωματική εργασία
Keywords:KAPE Crustacea Euphausiacea
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith