Νεότερες παρατηρήσεις στου Γυπαετού (Gypaetus barbatus) στο ορεινό τόξο της Αριδαίας.

Publication Type:Journal Article
Year of Publication:2003
Authors:Αζμάνης, Π., Τσιακίρης, Ρ., Σιδηρόπουλος, Λ., Κωνσταντίνου, Π.
Journal:ΟιωνόςΟιωνός
Volume:18
Pagination:29-30
Keywords:kape aves
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith