Διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας φυλών προβάτων και αξιολόγησή τους με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων σχημάτων επιλογής

Publication Type:Thesis
Year of Publication:2006
Authors:Altarayrah, J. A.
Academic Department:Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή
Degree:Διδακτορικό
Number of Pages:127 σελ.
University:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
City:Θεσσαλονίκη
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith