Vimba melanops

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Vimba melanops (Heckel, 1837)
1β. Συνώνυμα: 

---------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Μαλαμίδα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Dark vimba
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
CYPRINIDAE
3i. Εξάπλωση: 

Βουλγαρία, πΓΔΜ, Τουρκία
ΘΡΑΚΗ: Έχει καταγραφεί ένας πληθυσμός από τον Έβρο, που αποτελεί και τον τυπικό χώρο ενδημίας του είδους (type locality), αφού περιγράφηκε με βάση δείγματα από την περιοχή της Φιλιππούπολης.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Έχουν καταγραφεί τέσσερις πληθυσμοί, από τον Στρυμόνα, τη Βόλβη, τον Αξιό και τον Αλιάκμονα.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ: Έχει καταγραφεί ένας πληθυσμός από τoν Πηνειό.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
B1ab(iii)+2ab(iii)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Τρωτό (VU) επειδή είναι ρεόφιλο και η αναπαραγωγή του λαμβάνει χώρα στους ποταμούς. Οι πληθυσμοί του αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην άνοδό τους στους τόπους αναπαραγωγής (π.χ. Βόλβη), εξαιτίας της διακοπτόμενης ροής και της ρύπανσης.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
------------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
------------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος έχει ευρεία ασυνεχή εξάπλωση, από τον Έβρο (Θράκη) ως τον Πηνειό (Θεσσαλία). Είναι ρεόφιλο αλλά προτιμά τις περιοχές με μικρότερη ροή. Ωστόσο, στους ποταμούς (Έβρος, Στρυμόνας, Αξιός Αλιάκμονας, Πηνειός), ιδίως στα βαθύτερα σημεία, δεν είναι σπάνιο.

9γ. Πληθυσμός: 

Υπάρχουν έξι ανεξάρτητοι υποπληθυσμοί. Επομένως το είδος εμφανίζει κατακερματισμό με άγνωστη βιοχημική και πληθυσμιακή σύσταση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι ανεξάρτητοι υποπληθυσμοί ή μέρος αυτών διέρχεται από το φαινόμενο της στενωπού (bottle neck effect) γεγονός που μειώνει τη γενετική ποικιλομορφία του.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος εμφανίζει ρεόφιλο χαρακτήρα και συχνάζει κυρίως σε ρέοντα ύδατα. Ωστόσο, εμφανίζεται και στον κάτω ρου των ποταμών ή σε λίμνες (Βόλβη, φραγμαλίμνη Πολυφύτου). Είναι παμφάγο κι αναζητά την τροφή του στην επιφάνεια (αεροπλαγκτόν) ή στη στήλη του νερού. Αναπαράγεται στους ποταμούς, σε περιοχές με πέτρες. Η βιολογία του είναι άγνωστη.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Το είδος αντιμετωπίζει προβλήματα κυρίως κατά τη μετακίνησή του προς και από τους τόπους αναπαραγωγής εξαιτίας της διακοπτόμενης ροής των ρευμάτων (χρήση του νερού) και της ρύπανσης των υδάτων. Επίσης, η επιτυχία της αναπαραγωγής αντιμετωπίζει προβλήματα εξαιτίας των θηρευτών – που δρουν με μεγαλύτερη επιτυχία σε περιοχές με μικρό βάθος – τόσο πάνω στους γεννήτορες, όσο και στα αβγά και στο γόνο. Τέλος, τα νεαρά άτομα δυσκολεύονται να μετακινηθούν προς τα βαθύτερα σημεία αφού έχουν να περάσουν από ρηχές περιοχές με έντονη θήρευση και ρύπανση (κυρίως γεωργική) που μεταξύ άλλων μολύνει και την τροφή τους.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

---------

9ζ. Χρήση: 

Το είδος αποτελεί αντικείμενο αλιείας.

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = 20%

Purpose/Type of Use - 1. Food - human - Food and beverages for human consumption/nutrition = Subsistence.

Primary forms removed from the wild - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population = 100%.

Source of specimens in commercial trade - 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production = 100%.

10. Βιβλιογραφία: 

Banarescu, Ρ., Μ. Papadopol & L. Mikhajlova. 1970. [Biology and fisheries of Vίmba iη Europe] [Systematics]. pp. 23-70 in Ρ. Zayanchkauskas et al. (eds.),. Mintis Press, Vilnius [in Russian, English summary].

Bobori, D.C., P.S. Economidis & E.G. Maurakis. 2001. Freshwater fish habitat science in Greece. Aquatic Ecosys. Health & Management, 4(4): 381-391.

Oικονομίδης, Π.Σ. 1974. Mορφολογική, Συστηματική και Zωογεωγραφική μελέτη των ιχθύων των γλυκέων υδάτων της A. Mακεδονίας και Δ. Θράκης. Διδακτορική διατριβή, σελίδες 179, Θεσσαλονίκη.

Economidis, P.S. & A.I. Sinis. 1982. Les poissons du système des lacs Koronia et Volvi (Macédoine, Grèce) considérations systématiques et zoogéographiques. Biologia Gallo-hellenica, 9(2): 291-316.

Economidis, P.S. 1991. Check list of freshwater fishes of Greece (recent status of threats and protection). Hellenic Society for the Protection of Nature, Special publication, Athens.
Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. 1995. Endangered Freshwater Fishes of Greece. In: Endemic Freshwater Fishes of N. Mediterranean Region. Ed. by A.J. Crivelli & P.S. Maitland, Tour de Valat Foundation. Biological Conservation, 72: 201-211.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek version, 2000). 932 p.

Kottelat,  M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Stephanidis, A. 1937. Poissons d'eau douce, nouveaux pour l'ichthyofaune de la Grèce. Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Athènes  1(9-10). pp. 263-268.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 2

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 2

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Thu, 2019-11-21 18:14 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith