Salmo lourosensis

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Salmo lourosensis Delling, 2011
1β. Συνώνυμα: 

"Salmo louroensis Delling, 2003" on assessment sheet. 

Salmo sp.
Σύμφωνα με τον Kottelat (Προσωπική επικοινωνία, Μάιος 2009), ο πληθυσμός του Λούρου πρέπει να αναφέρεται ως Salmo sp., όπως και στο βιβλίο Kottelat & Freyhof (2007: σελίδα 426). Το όνομα Salmo louroensis που έχει δώσει ο Bo Delling από το 2003,  δεν είναι σύμφωνο με τον Κώδικα Ζωολογικής Ονοματολογίας και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς το παρόν.

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Πέστροφα Λούρου ή Λουροπέστροφα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Louros trout
2α. Τάξη: 
SALMONIFORMES
2β. Οικογένεια: 
SALMONIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΗΠΕΙΡΟΣ: Το είδος είναι ενδημικό στον ποταμό Λούρο.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύοντα (EN)
3β. Κριτήρια: 
B1ab(iii,v)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Κινδυνεύον (EN) και η πρόβλεψη είναι ότι σύντομα θα περιπέσει στην κατηγορία των Κρισίμως Κινδυνεύοντων (CR), εάν δεν ληφθούν μέτρα. Ο χώρος ενδημίας του είδους είναι πολύ περιορισμένος - ο μικρός ποταμός Λούρος - ο οποίος είναι εξαιρετικά ευάλωτος σε ανθρωπογενείς επιδράσεις επειδή σε ολόκληρο το μήκος του μέσου και άνω ρου του διέρχεται η εθνική οδός Άρτας-Ιωαννίνων. Επιπλέον, σε μεγάλη έκταση της όχθης του ποταμού υπάρχει μεγάλος αριθμός κέντρων αναψυχής και μονάδες εκτροφής Αμερικάνικης πέστροφας που ρυπαίνουν τον ποταμό. Η εύκολη πρόσβαση στις όχθες επιτρέπει τη χρήση παράνομων μεθόδων αλιείας, κυρίως τη χρήση δηλητηριωδών χημικών ουσιών (π.χ. χλωρίνης), γεγονός που επιβεβαιώνεται από την πληθώρα των κενών πλαστικών φιαλών (αυτοψία Ιούνιος 2004). Επίσης, στο παρελθόν έγιναν και άστοχες εισαγωγές γόνου άγριας πέστροφας από άλλα υδατικά συστήματα, καθώς και γόνου Αμερικάνικης πέστροφας από τον κρατικό ιχθυογεννητικό σταθμό του Λούρου, αλλά και εξαιτίας διαφυγών από τις ιδιωτικές μονάδες πεστροφοκαλλιέργειας. Η παράνομη αλιεία εντείνεται κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (χειμερινοί μήνες), όταν οι γεννήτορες συλλαμβάνονται ή φονεύονται κατά τη διαδικασία της σύζευξης.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
----------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό στον ποταμό Λούρο.

9γ. Πληθυσμός: 

Όπως και στα υπόλοιπα είδη της άγριας πέστροφας, οι πληθυσμοί είναι σπάνιοι και εμφανίζονται συχνότερα μόνο σε επιλεγμένες θέσεις του ποταμού (συνήθως βαθουλώματα κάτω από καταρράκτες με βαθύ και καθαρό νερό με περιδινήσεις) ή κρύβονται μέσα σε υποβρύχια σπήλαια ή στις ρίζες των δέντρων και σε συστάδες.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Η οικολογία και η βιολογία του είδους είναι παραπλήσια σε όλα τα είδη της άγριας πέστροφας. Συνήθως παραμένουν σε περιοχές του ποταμού με βαθύ και καθαρό νερό ή μετακινούνται στην κυρία κοίτη σε ανάλογες θέσεις όπου επικρατεί το καθαρό νερό με σχετικό βάθος και συχνά δυνατή ροή που φτάνει ως τα αφρισμένα νερά. Είναι αρπακτικό είδος και τρέφεται με άλλα ψάρια ή αμφίβια (βατράχια) και ερπετά (νεροφίδες), μεγάλα ασπόνδυλα (καραβίδες) ή και με αεροπλαγκτόν (έντομα που πνίγονται στο νερό). Αναπαράγεται τους χειμερινούς μήνες (συνήθως Νοέμβριο ως Ιανουάριο) σε περιοχές του ποταμού με όχι ισχυρή ροή και απαραιτήτως πυθμένα αμμοχαλικώδη, όπου με τη βοήθεια των πτερυγίων το θηλυκό άτομο ανοίγει μικρά βαθουλώματα μέσα στα οποία αποθέτει τα αβγά και τα επιβρέχει έπειτα με σπέρμα το αρσενικό.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Οι απειλές που αντιμετωπίζει το είδος αυτό, όπως και τα υπόλοιπα συγγενικά του, είναι κυρίως ανθρωπογενείς. Οι κυριότερες είναι: καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα νόμιμα ή παράνομα, η αφαίρεση και η ρύπανση των υδάτων, η παράνομη αλιεία κυρίως την εποχή της αναπαραγωγής με τη χρήση δηλητηριωδών φυτών (π.χ. φλόμος, γαλατσίδα) ή χημικών ουσιών (κυρίως χλωρίνη) ή δυναμίτη συχνά και από τα ίδια τα όργανα της τάξης.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

------------

9ζ. Χρήση: 

Χρησιμοποιείται ως τροφή και αποτελεί αντικείμενο ερασιτεχνικής κυρίως αλιείας.

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = 70%
Purpose/Type of Use - 1. Food - human - Food and beverages for human consumption/nutrition = Subsistence. 15. Sport hunting/specimen collecting- Includes collection and preservation of dead specimens for personal pleasure, e.g. not for research; collection of live specimens should be included under pets/display animals, horticulture = Subsistence

Primary forms removed from the wild - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population = 100%.
Source of specimens in commercial trade - 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production = 100%.
Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Σταθερότητα.

10. Βιβλιογραφία: 

Apostolidis, A.P., Y. Karakoussis & C. Triantaphyllidis. 1996a. Genetic divergence and phylogenetic relationships among Greek brown trout (Salmo trutta L.) populations from Greece and other European countries. Heredity, 76: 551-560.

Apostolidis, A.P., Y. Karakoussis & C. Triantaphyllidis. 1996b. Genetic differentiation and phylogenetic relationships among Greek brown trout (Salmo trutta L.) populations sequence variation and phylogeography among as revealed by RFLP analysis of PCR amblified mitochondrial DNA segments. Heredity, 77: 608-618.

Apostolidis, A., K.T riantaphyllidis, A. Kouvatsi, P.S. Economidis. 1997. Mitochondrial DNA sequence variation and phylogeography among Salmo trutta L. (Greek brown trout) populations. Molecular Ecol. 6, 531–542.

Apostolidis, A., K. Triantaphyllidis, A. Kouvatsi, P.S. Economidis & S. Tsakalidis, 1999. Use of molecular indices in the genetic study and management of fish populations with special emphasis on the trout (Salmo trutta L.) populations of Greece. Geotechnical Scientific Issues 10(4), 14–24 (in Greek).

Delling, Bo. 2003. Diversity of western and southern Balkan Salmo with the description of a new Salmo species from Louros River, Greece (Salmoniformes, Salmonidae). Department of Zoology, Stochholm Univestity, 47 p.

Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. 1995. Endangered Freshwater Fishes of Greece. In: Endemic Freshwater Fishes of N. Mediterranean Region. Ed. by A.J. Crivelli & P.S. Maitland, Tour de Valat Foundation. Biological Conservation, 72: 201-211.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek vwesion, 2000). 932 p.

Karakousis, Y., C. Triantaphyllidis, A. Kouvatsi & P.S. Economidis. 1986. Muscle lactate Dehydrogenase Polymorphism in Greek Brown Trout (Salmo trutta L.) Populations. Abstracts οf 5th International Congress on Isozymes, B 11, p. 42. Island of Kos, Greece, May 26-29.

Karakousis, Y. & C. Triantaphyllidis. 1988. Genetic relationship among three Greek brown trout Salmo trutta L. populations. Polsk. Arch. Hydrobiol., 35: 267-285.

Karakousis, Y., C. Triantaphyllidis, 1990. Genetic structure and differentiation among Greek brown trout (Salmo trutta  L.) populations. Heredity, 64: 297-304.

Karakousis, Y., C. Triantaphyllidis & P.S. Economidis. 1991. Morphological variability among seven populations of brown trout, Salmo trutta L., in Greece. J. Fish Biol., 38: 807-817.

Karakousis, Y. 1990. A study of genetic polymorphism of brown trout (Salmo trutta L.) populations of northern Greece. Doctorate dissertation, University of Thessaloniki, 201 pp (in Greek with English summary).

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 9

4.9. Πηγές = 1

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2019-11-19 13:21 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith