Rutilus ylikiensis

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Rutilus ylikiensis Economidis, 1991
1β. Συνώνυμα: 

Leucos ylikiensis (Economidis, 1991)

Rutilus aula rubella var. ylikiensis Stephanidis, 1939

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Χιροκόβα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Yliki roach
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
CYPRINIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ:
ΒΟΙΩΤΙΑ: Λίμνη Υλίκη, Βοιωτικός Κηφισός.

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
B2ab(i,ii,iii,v)
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Τρωτό (VU) επειδή έχει περιορισμένο χώρο ενδημίας (Βοιωτία: σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, λίμνη Υλίκη).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
------------
8α. Αξιολογητές: 
Π.Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
------------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό στη Βοιωτία (σύστημα παλαιάς λίμνης Κωπαϊδας – Βοιωτικός Κηφισός).

9γ. Πληθυσμός: 

Στα ρέοντα ύδατα της Βοιωτίας (Κηφισός) παρατηρείται μείωση, ενώ στην Υλίκη σταθερότητα του πληθυσμιακού μεγέθους.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος εμφανίζει λιμνόφιλο χαρακτήρα. Ωστόσο, συχνάζει τόσο σε ρέοντα όσο και σε λιμναία ύδατα. Είναι παμφάγο και τρέφεται με φυτική ή ζωική τροφή (ασπόνδυλα) που βρίσκει στο περιβάλλον του. Η βιολογία του είναι άγνωστη.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Η βασικότερη απειλή που αντιμετωπίζει προέρχεται από την ποσότητα και την ποιότητα των υδάτων καθώς και από τη ρύπανσή τους στο σύστημα του Βοιωτικού Κηφισού και λιγότερο στη λίμνη Υλίκη.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Η περιοχή έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη – Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού, GR1130010).

9ζ. Χρήση: 

Στην Υλίκη αποτελεί αντικείμενο επαγγελματικής αλιείας από ψαράδες των παραλίμνιων χωριών, κυρίως το Ακραίφνιο και το Μουρίκι.

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = 40%

Purpose/Type of Use - 1. Food - human - Food and beverages for human consumption/nutrition = Subsistence, National. 

Primary forms removed from the wild - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population = 100%.

Source of specimens in commercial trade - 1. Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Σταθερότητα.

10. Βιβλιογραφία: 

Bobori, D.C., P.S. Economidis & E.G. Maurakis. 2001. Freshwater fish habitat science in Greece. Aquatic Ecosys. Health & Management, 4(4): 381-391.

Economidis, P.S. 1991. Check list of freshwater fishes of Greece (recent status of threats and protection). Hellenic Society for the Protection of Nature, Special publication, Athens.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek vwesion, 2000). 932 p.

Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

Στεφανίδης, A. 1939. Iχθύες των γλυκέων υδάτων της Aττικοβοιωτίας. Δελτίο Φυσικών Eπιστημών, τεύχος 50-51: 49-60.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] 

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων]

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Tue, 2019-11-19 11:37 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith