Podarcis peloponnesiacus

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Podarcis peloponnesiacus (BIBRON & BORY, 1833)
1β. Συνώνυμα: 

Podarcis peloponnesiaca (Bibron & Bory, 1833)

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Πελοποννησιακή γουστέρα, τσαπερδώνα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Peloponnese wall lizard
2α. Τάξη: 
Φολιδωτά
2β. Οικογένεια: 
Lacertidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό της Πελοποννήσου και συνεπώς απαντάται μόνο στη ζωογεωγραφική περιφέρεια της Πελοποννήσου.

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Σχεδόν Απειλούμενα (NT) / LC in book
3β. Κριτήρια: 
---------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος έχει έκταση παρουσίας μικρότερη από 20.000 km2, καθώς είναι ενδημικό της Πελοποννήσου, και βρίσκεται σε υψόμετρα κάτω των 1600 μέτρων. Δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία που να υποδηλώνουν έντονο κερματισμό ή σημαντική μείωση ατόμων και συνεπώς δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός «τρωτό». Ωστόσο οι εκτεταμένες πυρκαγιές του 2007 που επηρέασαν γνωστούς βιότοπους του είδους, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα όσον αφορά τις αλλαγές στις χρήσεις γης σε αυτές τις περιοχές, τα μεγάλα οδικά έργα που προγραμματίζονται στην Πελοπόννησο και οδηγούν σε κατακερματισμό και την υποβάθμιση των κατάλληλων ενδιαιτημάτων του είδους, αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι αυτό το είδος είναι πιθανό να επηρεαστεί σημαντικά στο άμεσο μέλλον.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
7/8//2008
8α. Αξιολογητές: 
Παναγιώτα Μαραγκού
8β. Ελεγκτές: 
-----------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

-----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό της Πελοποννήσου ενώ παρατηρείται και στη νήσο Ψιλή στα παράλια της Αργολίδας. Αν και η Πελοπόννησος έχει έκταση 21.549 km2, αν αφαιρέσουμε τις περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1600 μέτρων (να σημειωθεί ότι η Πελοπόννησος έχει 15 βουνά μεγαλύτερα των 1600 μέτρων) και τα αστικά κέντρα η έκταση περιοχής κατοικίας είναι μικρότερη των 20.000 km2.

9γ. Πληθυσμός: 

Το είδος είναι αρκετά διαδεδομένο στις περιοχές όπου εξαπλώνεται. Η κατανομή του δεν είναι συνεχής σε όλη την περιοχή εξάπλωσής του αλλά κατά τα άλλα είναι αρκετά ευρύοικο στις οικολογικές του απαιτήσεις και παρατηρείται σε πληθώρα ενδιαιτημάτων, με έμφαση σε πετρώδεις βιότοπους με ανοιχτή θαμνώδη βλάστηση αείφυλλων-σκληρόφυλλων.

Δεν είναι γνωστός ο αριθμός των υποπληθυσμών και γενικά ο ακριβής αριθμός των τοποθεσιών όπου παρατηρείται. Η βιβλιογραφικές αναφορές περιλαμβάνουν πάνω από 80 διαφορετικές τοποθεσίες, χωρίς ωστόσο να έχει ελεγχθεί συστηματικά όλη η περιοχή εξάπλωσης.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Τα κύρια ενδιαιτήματα του είδους είναι:
1.1.1 Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ)
2.1 Φρύγανα
2.2 Αείφυλλα-πλατύφυλλα
2.3 Αείφυλλα-σκληρόφυλλα
5 Βραχώδεις περιοχές
Σχετικά κατάλληλα ενδιαιτήματα είναι τα:
9.1 καλλιέργειες
9.2 βοσκότοποι που διαχειρίζονται
9.4 αστικοί κήποι

Ενώ πιθανά να μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο και το 3.1.3 Φυσικά ξέφωτα.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

1 Απώλεια, υποβάθμιση ενδιαιτήματος
1.2.2. Αλλαγή διαχειριστικού καθεστώτος
1.4.2 Αστικές ζώνες/οικισμοί
1.4.4 Μεταφορές χερσαίες (αυτοκινητόδρομοι)
1.7 Πυρκαγιές
7.4 Πυρκαγιές
10.5 Πυρκαγιές
Επίσης σημαντικές μελλοντικές απειλές θεωρούνται τα
7.1 Ξηρασία, και
7.3 Ακραίες θερμοκρασίες, ως παράγοντες που θα επηρεάσουν τη συνολική ικανότητα επιβίωσης του είδους.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Εθνική νομοθεσία: Το είδος P. peloponnesiaca περιλαμβάνεται στο Προεδρικό Διάταγμα 67/1981).
Κοινοτική νομοθεσία: Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της Οδηγίας των Οικότοπων.
Διεθνής νομοθεσία: Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της Σύμβασης της Βέρνης. Στο Κόκκινο Βιβλίο της IUCN (2006) περιγράφεται ως είδος Μειωμένου Ενδιαφέροντος. Αν και με βάση την περιοχή εξάπλωσής του (< 20.000 km²) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θεωρείται ότι έχει μεγάλο πληθυσμό, το ενδιαίτημά του δεν απειλείται σοβαρά ενώ και ο πληθυσμός του δε φαίνεται να μειώνεται.
Η περιοχή εξάπλωσής του περιλαμβάνει και περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Δε χρησιμοποιείται.
Υπάρχει διεθνής αγορά ωστόσο για ολόκληρα ζωντανά άτομα.

10. Βιβλιογραφία: 

Böhme & Lymberakis (2006) IUCN.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 1

2. Θαμνώνες

2.1. Φρύγανα = 1

2.2. Αείφυλλα – Πλατύφυλλα = 1

2.3. Αείφυλλα – Σκληρόφυλλα (Πρινώνες) = 1

3. Λιβάδια

3.1 Εύκρατα λιβάδια

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 9

5. Βραχώδεις περιοχές [περιλαμβάνονται γκρεμοί, κορυφές βουνών, σάρες] = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία 

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 2

9.2. Βοσκότοποι που διαχειρίζονται, φυτεύονται ή λιπαίνονται = 2

9.4. Αστικοί Κήποι = 2

Sat, 2019-12-14 20:55 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith