Phoenicopterus roseus

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
1β. Συνώνυμα: 

------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Greater Flamingo
2α. Τάξη: 
Phoenicopteriformes
2β. Οικογένεια: 
Phoenicopteridae
3i. Εξάπλωση: 

Το φοινικόπτερο αν και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζει διάσπαρτη κατανομή που περιλαμβάνει την Ευρώπη, την βόρεια, ανατολική και νότιο Αφρική, την νοτιοανατολική Ασία, την Καραϊβική και τα νησιά Γκαλαπάγκος. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο περιορίζεται στην περιοχή της Μεσογείου με αναπαραγόμενους πληθυσμούς στο Μαρόκο, την Τυνησία, την Ισπανία, νότιο Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Αίγυπτο και Τουρκία φτάνοντας με μεμονωμένες αποικίες  μέχρι το Ιράκ, το Ιράν και την νότιο Κασπία θάλασσα. Στην Ελλάδα απαντάται κυρίως στους μεγάλους υγροτόπους της Μακεδονίας και Θράκης καθώς και σε ορισμένα μεγάλα νησιά του ανατολικού Αιγαίου όπως την Λέσβο, την Σάμο και την Κώ.

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το μέγεθος του πληθυσμού και η αυξητική του τάση σε όλη την ζώνη κατανομής του στην Ευρώπη.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
12 12 08
8α. Αξιολογητές: 
----------
8β. Ελεγκτές: 
Ξηρουχάκης Σταύρος
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

Πληθυσμιακό μέγεθος

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Υγρότοποι ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

9γ. Πληθυσμός: 

5,800-11,200 άτομα

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

To είδος ενδημεί κυρίως σε υγροτόπους με ρηχά (1m βάθος) ευτροφικά νερά όπως αλμυροβαλτους και αλίπεδα και αλκαλικές λίμνες (PH= 11) ή αλυκές. Ωστόσο παρατηρείται (αν και μικρότερο βαθμό) σε λιμνοδεξαμενές και οικοσυστήματα γλυκού νερού. Φωλιάζει στο έδαφος κτίζοντας μικρές υπερυψωμένες φωλιές που μοιάζουν με νησίδες και είναι κατασκευασμένες από άμμο και λάσπη.  Τρέφεται κυρίως με υδρόβια ασπόνδυλα (καρκινοειδή, μαλάκια, έντομα) και μικροοργανισμούς (διάτομα, φύκη) τα οποία συλλαμβάνει φιλτράροντας την λάσπη, καθώς και μικρά ψάρια και υδροχαρή φυτά.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Απειλείται κυρίως από την καταστροφή και την υποβάθμιση των υγροτόπων κυρίως λόγω της αστικοποίηση και της ανάπτυξης το τουρισμού σε παράκτιες περιοχές αλλά και την  χημική ρύπανση λόγω αποβλήτων και φυτοφαρμάκων.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Το Φοινικόπτερο έχει καταχωρηθεί στο παράρτημα Ι της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πουλιά EC/79/409 και το Παράρτημα ΙΙ στην συνθήκη της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και των βιοτόπων καθώς και στην συμφωνία της Βόννης για τα μεταναστευτικά είδη.

9ζ. Χρήση: 

---------

10. Βιβλιογραφία: 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation series No. 12. BirdLife International. Cambridge.

DELESTRADE, Α. 1998. Breeding and distribution of the populaiton of Cough Pyrrhocorax p. docilis  in Aegean Islands and Crete. Unpublished report to NHMC, Un. Of Crete.

HANDRINOS, G. & AKRIOTIS, T. 1997. The Birds of Greece. Helm Publishers. London.

TUCKER, G.M. & HEATH, M.F. 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series no 3. BirdLife International. Cambridge.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.4. Εύκρατα Δάση

1.4.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 2

1.4.2 Φυλλοβόλα Πλατύφυλλα = 1

2. Θαμνώνες

2.3. Αείφυλλα – Σκληρόφυλλα (Πρινώνες) = 2

3. Λιβάδια

3.4.3. Φυσικά ξέφωτα = 2

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα = 2

4.15. Εποχιακές/περιοδικές αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες και πεδία = 1

4.17. Εποχιακά/περιοδικά υφάλμυρα ή αλκαλικά έλη και λιμνούλες (pools) = 1

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 9

10.4. Τηγάνια αλυκών, αλυκές = 1

Tue, 2020-03-24 18:57 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith