Pandion haliaetus

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Ψαραετός
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Osprey
2α. Τάξη: 
Falconiformes
2β. Οικογένεια: 
Accipitridae
3i. Εξάπλωση: 

Κοσμοπολίτικο είδος εξαπλώνεται σε όλες τις ηπείρους αν και ο κύριος όγκος της κατανομής του βρίσκεται στον βόρειο ημισφαίριο. Στην Ευρώπη θεωρείτο κοινός μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα η Ρωσία και η Σκανδιναβία φιλοξενούν την πλειοψηφία του αναπαραγόμενου πληθυσμού ενώ μικροί απομονωμένοι πληθυσμοί συναντώνται στην κεντρική Ευρώπη και τις Μεσογειακές χώρες. Στην Ελλάδα ο Ψαραετός παρατηρείται μόνο κατά τις μεταναστεύσεις ενώ αναφορές φωλιάσματος υπάρχουν για την περιοχή της Δοϊράνης και το δέλτα του Έβρου τις δεκαετίες του 1910 και 1960 αντίστοιχα. Δεν θεωρείται ενδημικό στην χώρα μας.

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Μεταναστευτικό είδος για την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια αν ποτέ υπήρχε αναπαραγωγικός πληθυσμός στην χώρα μας.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
12 12 08
8α. Αξιολογητές: 
--------------
8β. Ελεγκτές: 
Ξηρουχάκης Σταύρος
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Παράκτιες περιοχές, υγρότοποι, νησιά Αιγαίου και Ιονίου.

9γ. Πληθυσμός: 

Μεταναστευτικό είδος.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Απαντάται σχεδόν πάντα κοντά σε νερό, σε παράκτιες περιοχές, υγροτόπους, νησιά αλλά και λιμνοδεξαμενές ή φράγματα. Τρέφεται με ψάρια αλλά περιστασιακά και με πουλιά, μικροθηλαστικά και ερπετά (ειδικά σε περιόδους κακοκαιρίας όπου η σύλληψη των ψαριών γίνεται δύσκολη). Φωλιάζει σε ψηλά δέντρα αλλά και ανθρώπινες κατασκευές όπως πλατφόρμες ή τεχνητές φωλιές αρκεί αυτές να βρίσκονται κοντά σε βιότοπο κυνηγίου (νερό). Σπάνια φωλιάζει σε βράχια ή στο έδαφος (συνήθως σε νησίδες προστατευμένες από χερσαίου θηρευτές).

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Απειλείται κυρίως από την καταστροφή και την υποβάθμιση των υγροτόπων, την χημική ρύπανση των υδάτινων οικοσυστημάτων καθώς και την καταστροφή των παραποτάμιων και παραλίμνιων δασικών συστάδων όπου φωλιάζει.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Ο Ψαραετός ξεφτέρι έχει καταχωρηθεί στο παράρτημα Ι της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα πουλιά EC/79/409 και το Παράρτημα ΙΙ στην συνθήκη της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και των βιοτόπων καθώς και στην συμφωνία της Βόννης για τα μεταναστευτικά είδη.

9ζ. Χρήση: 

---------

10. Βιβλιογραφία: 

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. BirdLife Conservation series No. 12. BirdLife International. Cambridge.

DELESTRADE, Α. 1998. Breeding and distribution of the populaiton of Cough Pyrrhocorax p. docilis  in Aegean Islands and Crete. Unpublished report to NHMC, Un. Of Crete.

HANDRINOS, G. & AKRIOTIS, T. 1997. The Birds of Greece. Helm Publishers. London.
TUCKER, G.M. & HEATH, M.F. 1994. Birds in Europe: their conservation status. BirdLife Conservation Series no 3. BirdLife International. Cambridge.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα = 1

8. Ακτές

8.1. Βραχώδεις ακτές [περιλαμβάνονται βραχονησίδες και θαλάσσιοι γκρεμοί] = 2

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 2

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.1. Ταμιευτήρες νερού (άνω των 80 στρεμμάτων) = 1

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Wed, 2020-03-18 16:18 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith