Myotis brandtii

Taxonomic name: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
1β. Συνώνυμα: 

------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Μυωτίδα του Brandt
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Brandt's Bat
2α. Τάξη: 
CHIROPTERA
2β. Οικογένεια: 
Vespertilionidae
3i. Εξάπλωση: 

Είναι είδος που κατά κύριο λόγο βρίσκεται στη βόρεια Παλαιαρκτική ζώνη. Εξαπλώνεται από τη Μ. Βρετανία, τη Σκανδιναβική χερσόνησο, τη δυτική και κεντρική Ευρώπη έως την κεντρική Ασία, συμπεριλαμβανομένης της Μογγολίας και της ΝΑ Κίνας. Επίσης βρίσκεται στη βόρεια Άπω Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας. Η κατανομή του στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολία είναι κερματισμένη. Στη Μεσόγειο έχει περιορισμένη κατανομή.

Η παρουσία του στην Ελλάδα ανακαλύφθηκε πρόσφατα, κατόπιν των σχετικών ταξινομικών αλλαγών (Benda and Tsytsulina 2000, Helversen et al. 2001), σε δυο θέσεις από το Σμόλικα κατά τα έτη 2004 και 2005, καθώς και σε μια ακόμα από την Μικρή Πρέσπα το 2007 (O.v. Helversen, GMB κ.α., προσωπική επικοινωνία).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Ανεπαρκώς Γνωστά (DD)
3β. Κριτήρια: 
-----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Η ομάδα ειδών «Μ. mystacinus» αναθεωρήθηκε πρόσφατα με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνει πλέον τέσσερα είδη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Μ. brandtii, Μ. mystacinus, Μ. aurascens και Μ. alcathoe (Benda and Tsytsulina 2000, Helversen et Heller 2001).

Οι ταξινομικές αυτές αλλαγές, η πολύ πρόσφατη ανακάλυψη του είδους στην Ελλάδα και ο πολύ μικρός, μέχρι στιγμής, αριθμός αναφορών, δεν επιτρέπουν να γίνουν εκτιμήσεις για το είδος, καθώς πιθανότατα εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές, τουλάχιστον της Β. Ελλάδας.

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
25 01 2009
8α. Αξιολογητές: 
Έλενα Παπαδάτου, Γεωργιακάκης Παναγιώτης, Καλούστ Παραγκαμιάν.
8β. Ελεγκτές: 
Αναστάσιος Λεγάκις, Αθανάσιος Σφουγγάρης.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

Η ομάδα ειδών «Μ. mystacinus» αναθεωρήθηκε πρόσφατα με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνει πλέον τέσσερα είδη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Μ. brandtii (Eversmann, 1845), Μ. mystacinus (Kuhl, 1817), Μ. aurascens Kusjakin, 1935, και Μ. alcathoe (Benda and Tsytsulina 2000, Helversen et al 2001). Οι ταξινομικές αυτές αλλαγές δεν επιτρέπουν να γίνουν εκτιμήσεις για το είδος, καθώς πιθανότατα εξαπλώνεται και σε άλλες περιοχές, τουλάχιστον της Β. Ελλάδας.

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μόνο στο Σμόλικα και τη Μικρή Πρέσπα.

9γ. Πληθυσμός: 

Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Οι γνώσεις οικολογίας του είδους προέρχονται από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Συχνάζει σε μικτά και πλατύφυλλα και, ενίοτε, σε κωνοφόρα δάση, συχνά κοντά σε υδάτινες επιφάνειες, όπου συνηθίζει να κυνηγά. Το καλοκαίρι βρίσκει καταφύγιο σε ανοίγματα δέντρων, σε τεχνητές φωλιές πουλιών ή νυχτερίδων και σπανιότερα σε κτίρια. Ξεχειμωνιάζει σε σπήλαια, ορυχεία και άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα, είτε φυσικά είτε τεχνητά. Είναι ευκαιριακά μεταναστευτικό είδος και μπορεί να ταξιδέψει έως και μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα ανάμεσα στα εποχιακά καταφύγιά του.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Είναι άγνωστες οι απειλές που δέχεται το είδος στην Ελλάδα. Πιθανώς απειλείται από το κόψιμο γηραιών δέντρων, τις πυρκαγιές, την χρήση αγροχημικών και την υποβάθμιση των υγροτόπων. Η ανθρώπινη παρουσία και οι παρεμβάσεις σε σπήλαια και άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα όπου διαχειμάζει αναμφίβολα θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται με τον Δασικό Κώδικα. Περιλαμβάνεται (ως M. mystacinus) στο παράρτημα IV της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.5.1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (με μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Περιλαμβάνεται επίσης στο παράρτημα II της σύμβασης της Βέρνης. Επίσης έχει αναφερθεί  από Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (περιοχές Natura 2000).

9ζ. Χρήση: 

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

BENDA P. & TSYTSULINA K. A. 2000: Taxonomic revision of Myotis mystacinus group (Mammalia: Chiroptera) in the western Palearctic. Acta. Soc. Zool. Bohem. 64: 331–398.

DIETZ C., O.v. HELVERSEN, D. NILL. 2008. Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafricas. Biologie, Kennzeichen, Gefährdung. Kosmos Verlag, Stuttgart. Pp. 399.
GROUPE MAMMALOGIQUE BRETON, Ε. Παπαδάτου, F. Mayer & Γ. Καζόγλου (αδημοσίευτα στοιχεία)

HELVERSEN O. V., HELLER K.-G., MAYER F., NEMETH A., VOLLETH M. & GOMBKÖTÖ P. 2001: Cryptic mammalian species: a new species of whiskered bat (Myotis alcathoe n. sp.) in Europe. Naturwissensch. 88: 217–223.

HELVERSEN O. v. (προσωπική επικοινωνία)

HUTSON, A.M., SPITZENBERGER, F., COROIU, I., AULAGNIER, S., JUSTE, J., KARATAŞ, A., PALMEIRIM, J. & PAUNOVIĆ, M. 2008. Myotis brandtii. In: IUCN 2008. 2008 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 25 January 2009.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση = 1

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 1

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

5. Βραχώδεις περιοχές [π.χ. γκρεμοί, κορυφές βουνών] = 1

6. Σπήλαια και υπόγεια ενδιαιτήματα (χερσαία)

6.1. Σπήλαια = 1

6.2. Άλλα υπόγεια ενδιαιτήματα 1

10. Τεχνητά - υδρόβια = 9

12. Άλλο = 2

Κτήρια (ως καταφύγια)

Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Biii. Δράσεις (Άλλη): 

3.10. Άλλη

Είναι απαραίτητο να ερευνηθεί το εάν το είδος έχει μόνιμους πληθυσμούς και αναπαράγεται στην Ελλάδα.

Sat, 2020-02-29 10:23 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith