Himantopus himantopus

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

1α. Επιστημονικό όνομα: 
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
1β. Συνώνυμα: 

-----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Καλαμοκανάς
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Black-winged Stilt
2α. Τάξη: 
Charadriiformes
2β. Οικογένεια: 
Recurvirostridae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος έχει σχεδόν παγκόσμια κατανομή στις τροπικές και εύκρατες περιοχές. Στην Ελλάδα είναι καλοκαιρινός επισκέπτης στη Θράκη-Κ. & Α. Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Β.-Α. Αιγαίο & Κυκλάδες. Είναι πολύ πιο διαδεδομένο κατά τη μετανάστευση (Handrinos & Akriotis 1997, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.).

3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Μειωμένου Ενδιαφέροντος (LC)
3β. Κριτήρια: 
-----------
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο πληθυσμός του είδους πιθανώς ξεπερνά τα 1000 ζευγάρια και, αν και είχε αναφερθεί μείωση στο παρελθόν, τα τελευταία χρόνια ο συνολικός πληθυσμός φαίνεται σχετικά σταθερός (Handrinos & Akriotis 1997).

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
15 12 2008
8α. Αξιολογητές: 
Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Γεώργιος Χανδρινός.
8β. Ελεγκτές: 
Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, Σάββας Καζαντζίδης, Γεώργιος Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

--------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Σχετικά σκόρπια κατανομή, με σημαντικούς πληθυσμούς ακόμη και σε ορισμένους σχετικά μικρούς υγροτόπους.

9γ. Πληθυσμός: 

Ο συνολικός πληθυσμός του είδους στην Ελλάδα ξεπερνάει πιθανότατα τα 1000 ζευγάρια, αλλά οι αριθμοί των τοπικών πληθυσμών συχνά παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος αναπαράγεται σε έλη γλυκού ή υφάλμυρου νερού, τα οποία συχνά καλύπτονται από νερό μόνο μέρος του έτους (4.5, 4.6, 4.7, 4.8), μερικές φορές και σε ορυζώνες (9.1). Τρέφεται κυρίως με υδρόβια έντομα και τις προνύμφες τους, καρκινοειδή, σκουλήκια, κτλ.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Απειλείται από την καταστροφή και υποβάθμιση των υγροτόπων (κυρίως των μικρών) (γεωτρήσεις, κτλ.), την κτηνοτροφία (καταστροφή φωλιών από τα κτηνοτροφικά ζώα) και τη ρύπανση.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Tucker & Evans 1997). Σχεδόν όλος ο αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Ίσως, σπάνια τώρα, για ταρίχευση.

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = <1%

Purpose/Type of Use - 15. Sport hunting/specimen collecting - Includes collection and preservation of dead specimens for personal pleasure, e.g. not for research; collection of live specimens should be included under pets/display animals, horticulture = National.

Primary forms removed from the wild - 1. Whole animal/plant - Removal of the whole individual from the wild population = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Μείωση.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 9

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 2

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.15. Εποχιακές/περιοδικές αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες και πεδία = 1

4.16. Μόνιμα αλμυρά, υφάλμυρα ή αλκαλικά έλη και λιμνούλες (ponds) = 1

4.17. Εποχιακά/περιοδικά υφάλμυρα ή αλκαλικά έλη και λιμνούλες (pools) = 1

8. Ακτές

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 2

Mon, 2020-03-09 10:28 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith