Falco biarmicus

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Falco biarmicus Temminck, 1825
1β. Συνώνυμα: 

----------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Χρυσογέρακο
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Lanner Falcon
2α. Τάξη: 
Falconiformes
2β. Οικογένεια: 
Falconidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος είναι επιδημητικά κυρίως, με κύρια κατανομή στην Αφρική, και επίσης Αραβία, Μέση Ανατολή, Ιταλία και Βαλκάνια (Ferguson-Lees & Christie 2001). Στη Ελλάδα, έχει πολύ αραιή κατανομή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Φαίνεται ότι ήταν πιο κοινό στο παρελθόν (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Κινδυνεύοντα (EN)
3β. Κριτήρια: 
D
3βi. Κριτήρια (λίστα): 
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο πληθυσμός του εκτιμάται σε 36-55 ζευγάρια και λιγότερα από 250 ώριμα άτομα (κριτήριο D) (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.).

5. Λόγοι αλλαγής από προηγούμενη αξιολόγηση: 
6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
25/6/2008
8α. Αξιολογητές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Ε. Μπουρδάκης, Γ. Χανδρινός.
8β. Ελεγκτές: 
Χ. Αλιβιζάτος, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος φαίνεται πιο διαδεδομένο στην βόρεια Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία), με πολύ αραιή κατανομή στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά υπάρχει και σε αρκετά νησιά.

9γ. Πληθυσμός: 

Εκτιμάται σε 36-55 ζευγάρια και, όπως προαναφέρθηκε, ως επί το πλείστον έχει πολύ αραιή κατανομή. Γενικά θεωρείται σταθερός, αν και στην Κρήτη υπάρχουν ενδείξεις αύξησης λόγω της αλλαγής κλίματος (Ξηρουχάκης, πρ. επ.).

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Συχνάζει συνήθως σε ανοιχτές, συνήθως άγονες περιοχές, φωλιάζει σε βράχια (5.), και κυνηγάει κυρίως σε φρύγανα (2.1.), ημιορεινά λιβάδια (3.1.1.) και καλλιέργειες (9.1.), αλλά έχει παρατηρηθεί και σε αλπικά λιβάδια (3.1.2.) και αραιά πευκοδάση (1.1.1.). Τρέφεται κυρίως με πουλιά, λιγότερο με άλλα σπονδυλόζωα και έντομα (Χανδρινός 1992, Handrinos & Akriotis 1997, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία αδημ.).

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Λίγο γνωστές, αλλά ενδεχομένως απειλείται από τους ιερακοθήρες, τη λαθροθηρία και τοπικά από τα φυτοφάρμακα και τη μείωση της λείας του- ο μικρός και διάσπαρτος πληθυσμός του το καθιστά ευάλωτο.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Χανδρινός 1992, Tucker & Evans 1997). Το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Ενδεχομένως χρησιμοποιείται για ιερακοθηρία (κυρίως διεθνώς), συλλογή αβγών και (πιο σπάνια πλέον) ταρίχευση. Τοπικά ίσως απειλείται και τη μείωση της λείας του.

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται = <20%

Purpose/Type of Use = Pets/display animals, horticulture = National, International. Sport hunting/specimen collecting = National.

Primary forms removed from the wild = Whole animal/plant = 26-50%. Eggs, fruits, seeds = 26-50%.

Source of specimens in commercial trade = Wild = >75%. Ranching - in situ = 0-25%.  

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

Ferguson-Lees, J. & Christie, D.A. 2001. Raptors of the World. Helm. London.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Tucker, G.M. & Evans, M.I. 1997. Habitats for Birds in Europe. BirdLife Conservation Series No. 6. BirdLife International.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αδημοσίευτα στοιχεία.

Ξηρουχάκης, Σ. Προσωπική επικοινωνία.

Χανδρινός, Γ.  1992. Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1. Εύκρατα Δάση

1.1.1. Θερμόβια Κωνοφόρα (χαλέπιος, τραχεία, κυπαρίσσια, άρκευθοι κλπ) = 2

2. Θαμνώνες

2.1. Φρύγανα = 1

2.2. Αείφυλλα – Πλατύφυλλα = 2

3. Λιβάδια

3.1 Εύκρατα λιβάδια

3.1.1. Χορτολίβαδα = 1

3.1.2. Υπαλπικά και αλπικά λιβάδια = 2

3.1.3. Φυσικά ξέφωτα = 9

3.1.5. Χέρσα εδάφη = 2

5. Βραχώδεις περιοχές [περιλαμβάνονται γκρεμοί, κορυφές βουνών, σάρες]  = 1

9. Τεχνητά – Χερσαία

9.1. Καλλιέργειες (δημητριακά, ορυζώνες, κλπ) = 2

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Mon, 2020-06-01 14:53 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith