Cobitis hellenica

Taxonomic name: 
Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Cobitis hellenica Economidis & Nalbant, 1996
1β. Συνώνυμα: 

------------

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Λουροβελονίτσα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Louros spined loach
2α. Τάξη: 
CYPRINIFORMES
2β. Οικογένεια: 
COBITIDAE
3i. Εξάπλωση: 

ΗΠΕΙΡΟΣ: Το είδος θεωρείται ενδημικό και είναι γνωστό από δύο υδατικά συστήματα της Ηπείρου, τους ποταμούς Λούρο και Καλαμά. Η περιγραφή του έγινε με βάση δείγματα από τον Λούρο (πηγή Μπαρμπανάκος).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτό (VU)
3β. Κριτήρια: 
D2
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Το είδος αξιολογείται ως Τρωτό (VU) επειδή έχει περιορισμένη εξάπλωση, καθώς έχει βρεθεί σε δύο μόνο υδατικά συστήματα της Ηπείρου, στον Λούρος και στον Καλαμά (αριθμός υποπληθυσμών <5), όπου εμφανίζεται μόνο στον κάτω ρου των ποταμών αυτών και ιδιαίτερα στα κανάλια που έχουν γεώδη πυθμένα και πρανή.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
---------
8α. Αξιολογητές: 
Π. Σ. Οικονομίδης
8β. Ελεγκτές: 
---------
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

------------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος είναι ενδημικό των ποταμών Λούρου και Καλαμά της Ηπείρου, όπου, όπως προαναφέρθηκε, εμφανίζεται μόνο στον κάτω ρου των ποταμών αυτών και ιδιαίτερα στα κανάλια που έχουν γεώδη πυθμένα και πρανή. Δεν έχει βρεθεί ούτε στο μέσο, ούτε στον άνω ρου των ποταμών αυτών. Ωστόσο, έχει εισαχθεί, άγνωστο πως, στην Παμβώτιδα.

9γ. Πληθυσμός: 

Δεν υπάρχουν στοιχεία για το μέγεθος του πληθυσμού, γενικά όμως μπορεί κατ’ εκτίμηση να θεωρηθεί ως μετρίως σπάνιο, αν και σε ορισμένες περιοχές είναι μάλλον κοινό. Ωστόσο, υπάρχουν δύο υποπληθυσμοί σε αρκετά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το ενδιαίτημα του είδους είναι, όπως και των υπολοίπων συγγενικών του ειδών, περιοχές του ποταμού ή των καναλιών με μαλακό υπόστρωμα (ιλυώδες) και πλούσια υδρόβια βλάστηση. Βασικά, είναι νυχτόβιο είδος και την ημέρα παραμένει κρυμμένο μέσα στην ιλύ. Τρέφεται με υπολείμματα (detritus), αλλά και μικροσκοπικά ασπόνδυλα. Δεν πραγματοποιεί μετακινήσεις και αναπαράγεται επιτόπου.

9εi. Απειλές (κείμενο): 

Ρύπανση των υδάτων και του υποστρώματος. Καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια έργα.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

----------

9ζ. Χρήση: 

Καμιά χρήση.

10. Βιβλιογραφία: 

Bobori, D.C., P.S. Economidis & E.G. Maurakis. 2001. Freshwater fish habitat science in Greece. Aquatic Ecosys. Health & Management, 4(4): 381-391.

Crivelli, A.J. 1996. The freshwater fish endemic to the northern Mediterranean region: An Action Plan for their conservation. Edition by WWF, 172 pp.

Economidis, P.S. 1992. Freshwater Fishes. In: The Red Data Book of Threatened Vertebrates of Greece. σελ. 41-81.

Economidis, P.S. & T.T. Nalbant. 1997. A study of the loaches of the genera Cobitis and Sabanejewia (Pisces, Cobitidae) of Greece, with description of six new taxa. Trav. Mus. natl. Hist. nat. "Grigore Antipa", 36: 295-347.

Economidis, P.S., V.P. Vogiatzis & D. Bobori. 1997 (2000). Freshwater Fishes: 613-645 In: Directive 92/43/EEC The Greek "Habitat" Project NATURA 2000: An overview. Life Contract B4-3200/94/756 (Ed. by: S. Dafis, E. Papastergiadou, K. Georghiou, D. Babalonas, T. Georgiadis, M. Papageorgiou, Th. Lazaridou & V. Tsiaoussi). Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum, EKBY (Greek version, 2000). 932 p.

Οικονόμου, A., Ρ. Μπαρμπιέρι, Χ. Νταουλάς, Θ. Ψαρράς, Μ. Στουμπούδη, M., Η. Μπερταχάς, Σ. Γιακουμή, Α. Πατσιάς. 1999. Απειλούμενα ενδημικά είδη ψαριών του γλυκού νερού της Δ. Ελλάδας και Πελοποννήσου - κατανομή, αφθονία, κίνδυνοι και μέτρα προστασίας. Τεχνική Έκθεση. ΕΚΘΕ, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων. 341 σελίδες.

Kottelat, M. 1997. An heuristic checklist of the freshwater fishes of Europe (exclusive of former USSR) with an introduction for non-systematists and comments on nomenclature and conservation. Biologia, section Zoology, 52 suppl. 5: 1-271.

Kottelat, M. & J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Edition by M. Kottelat, Cornol, Switzerland and J. Freyhof, Berlin Germany. 646 p.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 1

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 1

4.9. Πηγές = 9

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

10.9. Εγκιβωτισμοί και Αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι = 9

Bi. Δράσεις διαχείρισης (υπάρχουν): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Wed, 2019-11-13 11:47 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith