Acrocephalus melanopogon

Kείμενο Κόκκινου Βιβλίου: 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κατηγορία κινδύνου: 
1α. Επιστημονικό όνομα: 
Acrocephalus melanopogon (Temminck, 1823)
1β. Συνώνυμα: 

Ίσως χρησιμοποιείται το παλιό του ελληνικό όνομα, Μουστακοποταμίδα.

1γ. Ελληνικό κοινό όνομα: 
Ψαθοποταμίδα
1δ. Αγγλικό κοινό όνομα: 
Moustached Warbler
2α. Τάξη: 
Passeriformes
2β. Οικογένεια: 
Sylviidae
3i. Εξάπλωση: 

Το είδος αναπαράγεται στη νότια και στην κεντρική Ευρώπη (εξαιρούνται -καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία- η Αλβανία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη), στην Τουρκία και στο Αζερμπαϊτζάν. Στην Ελλάδα αναπαράγεται στις  ζωογεωγραφικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Ηπείρου (Χανδρινός, Handrinos & Akriotis 1997).

3ii. Χάρτης εξάπλωσης: 
3α. Κατηγορία κινδύνου: 
Τρωτά (VU)
3β. Κριτήρια: 
D1
4. Αιτιολόγηση της αξιολόγησης: 

Ο παγκόσμιος πληθυσμός του είδους εκτιμάται σε 150.000-300.000 ζευγάρια, με 50-200 ζευγάρια στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα περιφερειακά κριτήρια όμως επειδή πρόκειται για είδος με περιφερειακή κατανομή και μεγάλους πληθυσμούς σε γειτονικές χώρες από τους οποίους θα μπορούσαν να ενισχυθούν οι ελληνικοί και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποτελούν ενδείξεις ότι η δυνατότητα αυτή ενδομετανάστευσης μπορεί να μειωθεί στο μέλλον το είδος πρέπει να κατέβει μια κατηγορία και να πάει στην Kατηγορία VU.

6. Πληθυσμιακές τάσεις: 
7. Ημερομηνία αξιολόγησης: 
20/7/2008
8α. Αξιολογητές: 
Ν. Προμπονάς, Γ. Χανδρινός.
8β. Ελεγκτές: 
Γ. Κατσαδωράκης, Γ. Χανδρινός.
9. Αιτιολόγηση - 9α. Ταξινόμηση: 

----------

9β. Γεωγραφική εξάπλωση: 

Το είδος αναπαράγεται σε μερικούς από τους μεγάλους υγρότοπους της βόρειας Ελλάδας. Το χειμώνα είναι πολυπληθέστερο και σε άλλες περιφέρειες, αλλά πάλι τοπικά σε μικρούς αριθμούς.

9γ. Πληθυσμός: 

Υπολογίζεται σε 50-200 ζευγάρια και ίσως θεωρείται σταθερός.

9δi. Ενδιαίτημα και οικολογία (κείμενο): 

Το είδος απαντάται κυρίως σε καλαμιώνες, ιτιές και πυκνούς θάμνους σε ποτάμια, έλη, λίμνες και ρέματα.  Τρέφεται κυρίως με έντομα, αραχνοειδή και μικρά σαλιγκάρια.

9δii. Ενδιαίτημα και οικολογία (λίστα): 
9εi. Απειλές (κείμενο): 

Τοπικά πιθανά να απειλείται από την καταστροφή καλαμιώνων, πυρκαγιές σε αυτούς, κλπ.

9στ. Kαθεστώς προστασίας: 

Προστατεύεται σε διεθνές (Παρ. Ι της 79/409/ΕΕ, ΙΙ της Σύμβασης Βέρνης, ΙΙ της Σύμβασης Βόννης) και ελληνικό επίπεδο (απόφαση 414985/1985 ΥΠΓΑΤ) (Χανδρινός 1992, Tucker & Evans 1997). Το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται σε περιοχές Natura 2000.

9ζ. Χρήση: 

Τι ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού χρησιμοποιείται; = <5%

Purpose/Type of Use - Sport hunting/specimen collecting - Includes collection and preservation of dead specimens for personal pleasure, e.g. not for research; collection of live specimens should be included under pets/display animals, horticulture. = National, International.

Primary forms removed from the wild - Whole animal/plant -  Removal of the whole individual from the wild population. = 26-50%. Eggs, fruits, seeds - Removal of eggs from gravid females should be included under 'parts' above. = 26-50%. 

Source of specimens in commercial trade  - Wild - Specimens taken from natural habitat, with no human intervention in terms of enhancing individual survival or production. = 100%.

Τάσεις στη συλλογή/συγκομιδή από το φυσικό τους περιβάλλον σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό τα τελευταία 5 χρόνια =  Άγνωστη.

Τάση στο ποσό συλλογής/συγκομιδής που προκαλείται λόγω εξημέρωσης και καλλιέργειας τα τελευταία 5 χρόνια = Άγνωστη.

10. Βιβλιογραφία: 

Χανδρινός, Γ.  1992. Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλουμένων σπονδυλοζώων της Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Handrinos, G. & Akriotis, T. 1997. The Birds of Greece. Helm.

Birdlife International, 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status.
Cambridge, UK: Birdlife International. (Birdlife Conservation Series No.12).

Birdlife International, 2004. Birds in the European Union: a status assessment, Wageningen, The Netherlands: Birdlife International.

A. Ενδιαίτημα (Βαθμολογία: 1 = κύριο ενδιαίτημα, 2 = δευτερογενές ενδιαίτημα, 9 = πιθανά κατάλληλο ενδιαίτημα): 

1. Δάση

1.1.4. Παραποτάμια δάση = 2

4. Υγρότοποι (εσωτερικοί)

4.1. Ποτάμια/Ρυάκια μόνιμης ροής [περιλαμβάνονται οι καταρράκτες] = 2

4.2. Ποτάμια/Ρυάκια παροδικής ροής = 2

4.3. Υγρότοποι με θαμνώδη βλάστηση = 1

4.4. Τυρφώνες, Έλη, Βάλτοι, κλπ = 2

4.5. Λίμνες γλυκού νερού [άνω των 80 στρεμμάτων] = 2

4.6. Εποχιακές/περιοδικές λίμνες [άνω των 80 στρεμμάτων] = 9

4.7. Μόνιμα τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 9

4.8. Εποχιακά/περιοδικά τέλματα και λιμνούλες (pools) με γλυκό νερό, υγρά λιβάδια [κάτω των 80 στρεμμάτων] = 9

4.13. Μόνιμα εσωτερικά δελταϊκά συστήματα = 9

4.14. Μόνιμες αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες = 9

4.15. Εποχιακές/περιοδικές αλμυρές, υφάλμυρες ή αλκαλικές λίμνες και πεδία = 9

4.16. Μόνιμα αλμυρά, υφάλμυρα ή αλκαλικά έλη και λιμνούλες (ponds) = 9

4.17. Εποχιακά/περιοδικά υφάλμυρα ή αλκαλικά έλη και λιμνούλες (pools) = 9

8. Ακτές

8.5. Περιοδικά κατακλυζόμενα έλη [περιλαμβάνει αλμυρόβαλτους] = 9

10. Τεχνητά - υδρόβια

10.7. Αρδευόμενες εκτάσεις [περιλαμβάνει αρδευτικά κανάλια και ορυζώνες] = 9

12. Άλλο

Εκτεταμένοι και πυκνοί καλαμιώνες = 1

Β. Βασικές απειλές (παλαιά): 
Β. Βασικές απειλές (υφιστάμενη): 
Β. Βασικές απειλές (μελλοντική): 
Bii. Δράσεις διαχείρισης (απαιτούνται): 
Fri, 2018-11-02 09:41 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith