Χωρική οργάνωση μυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με στόχο τη βελτιστοποίηση της σχέσης παραγωγή μυδιών - προστασία περιβάλλοντος : Το παράδειγμα του Κόλπου της Θεσσαλονίκης

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Δρακοπούλου, Π., Γιαννακούρου, Α., Παπαθανασίου, Ε.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, environment, Gulf, mussel, optimisation, planning, production, protection, spatial, Thessaloniki, xωρική, βελτιστοποίηση, Θεσσαλονίκης, κόλπος, μύδι, μύδια, μυδοκαλλιέργεια, οργάνωση, περιβάλλον, προστασία, υδατοκαλλιέργεια
Mon, 2017-05-01 16:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith