Χρήση γενικευμένων αθροιστικών μοντέλων στη μελέτη της αλιευτικής παραγωγής των Γρι-γρι στον Παγασητικό Κόλπο και των παραγόντων που την επηρεάζουν

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Καραμήτρος, Γ., Μαραβέλιας, Χ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:additive, catch, fish, GAM, generalized, models, Pagasitikos, production, purse seine, αθροιστικά, γενικευμένα, γρι-γρι, μοντέλα, Παγασητικός, παραγωγή, ψάρια
Taxonomic name: 
Wed, 2017-04-19 12:54 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith