Χημική Προστασία Σπόγγων του Γένους Ircinia

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Τσουκάτου, Μ., Μαρίνος, Λ., Μιχόπουλος, Ν., Βάγιας, Κ., Χαρβάλα, Α., Σκούλλος, Μ., Ρούσσης, Β.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:chemical, defence, Ircinia, marine, Porifera, sea, sponge, θάλασσα, θαλάσσιος, προστασία, σπόγγος, χημικά
Tue, 2016-11-15 10:25 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith