Χαλκός και Μαγγάνιο σε Ιστούς της Μεσογειακής Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Αντωνίου, Ζ., Παναγόπουλος, Δ., Δασενάκης, Μ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:accumulation, bioaccumulation, Caretta, Caretta caretta, copper, Loggerhead, manganese, tissue, turtle, βιοσυσσώρευση, ιστός, συσσώρευση, χελώνα
Tue, 2017-01-10 15:27 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith