Φυσιολογία της Πέψης των Κυριοτέρων Εμπορεύσιμων Ψαριών και Στοιχεία Παθολογίας της Πέψης

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1986
Authors:Μπουντά, Ε., Κάλφα-Παπαϊωάννου, Α. Μ.
Conference Name:3° Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων. Υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα.
Date Published:23-25 Μαΐου
Conference Location:Ξενοδοχείο Χανδρής, Αθήνα.
Keywords:commercial, digestion, disease, fish, fisheries, fishing, pathology, εμπορεύσιμα, παθολογία, πέψη, φυσιολογία, ψάρια
Taxonomic name: 
Mon, 2016-10-31 11:05 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith