ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΑΧΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΚΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2008
Authors:ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Ε., ΧΑΤΖΑΚΗ, Μ., Καλτσάς, Δ., Μυλωνάς, Μ.
Conference Name: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο - Σύγχρονες Τάσεις της Έρευνας στην Οικολογία
Date Published:9-12 Οκτωβρίου
Publisher:Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας & Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας.
Conference Location:Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
Keywords:bushes, east, Ecosystems, Mediterranean, spiders, vegetation, ανατολικής, αράχνες, βλάστησης, μακία, Μεσογείου, οικοσυστήματα
Taxonomic name: 
File attachments: 
AttachmentSize
PDF icon _spiders.pdf121.93 KB
Tue, 2019-07-02 13:19 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith