ΥΠΟΟΜΑΔΑ MONTIUM : ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΖΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΒΡΟΧΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΑΙΝΙΚΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ DROSOPHILA VULCANA

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:Pardali, E., Feggou, E., Mavragani-Tsipidou, P.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔPΙΟ
Date Published:5-7 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith