Τροφικά Επίπεδα για Μερικά Είδη Ψαριών από το Β-ΒΔ Αιγαίο

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Καραχλέ, Π. Κ., Στεργίου, Κ. Ι.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Aegean, feeding, fish, fishes, habits, levels, Mediterranean, trophic, Αιγαίο, επίπεδα, Μεσόγειος, τροφικό, ψάρια
Taxonomic name: 
Mon, 2017-10-30 10:25 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith