Το διεθνές εμπόριο ειδών της Σύμβασης CITES από και προς την Ελλάδα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2012
Authors:Λεγάκις, Α.
Conference Name:6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
Publisher:Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
Conference Location:Αθήνα
Keywords:CITES, endangered, international, species, trade, διεθνές, είδη, εμπόριο
Thu, 2017-09-07 11:33 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith