ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ''ΚΡΕΜΑΣΤΑ''. ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Κουσουρής, Θ., Νταουλάς, Χ.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:artificial, conditions, ecosystem, hydrobiological, lake, λίμνη, οικοσύστημα, συνθήκες, τεχνητή, υδροβιολογικές
File attachments: 
Fri, 2019-07-19 13:57 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith