Σύσταση Μυός Τσιπούρας - Λαβραακίου Εμπορεύσιμου Μεγέθους Προερχόμενων από Μονάδες Πάχυνσης του Ελλάδικου Χώρου

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Φουντουλάκη, Ε., Παπουτσή, Ε., Νικολοπούλου, Δ., Αναστασοπούλου, Γ., Ρήγος, Γ., Κυριακάκος, Λ., Νέγκας, Ι., Αλέξη, Μ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aurata, bass, bream, composition, dicentrarchus, Dicentrarchus labrax, farm, farming, fish, gilt-head, gilthead, labrax, muscle, sea, sea bass, Sparus, Sparus aurata, Ιχθυοκαλλιέργεια, λαβράκι, μυς, σύσταση, Τσιπούρα, υδατοκαλλιέργεια, ψάρι
Thu, 2016-12-15 12:41 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith