Σύγκριση τριών μεθόδων παρακολούθησης των επιπτώσεων των ιχθυοκαλλιεργειών στο βενθικό περιβάλλον

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κοινάκη, Σ., Smith, C., Λαμπαδαρίου, Ν., Καρακάσης, Ι.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:aquaculture, benthic, benthos, methods, monitoring, βενθικός, μέθοδος, παρακολούθηση, υδατοκαλλιέργεια
Taxonomic name: 
Thu, 2017-04-06 13:13 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith