ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΟΝΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1984
Authors:Αναγνόπουλος, Ν., Λάγκης, Α.
Conference Name:Α’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Date Published:14-17 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΩΚΑΕ
Conference Location:ΑΘΗΝΑ
Keywords:Amvrakikos, bay, fish, fry, phytoplankton, reproduction, sea, Αμβρακικός, αναπαραγωγή, γόνος, θαλάσσιων, κόλπος, φυτοπλαγκτόν, ψαριών
Taxonomic name: 
Thu, 2019-07-18 13:07 -- Anonymous (not verified)
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith