ΣΧΈΣΕΙΣ ΜΉΚΟΥΣ-ΒΆΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΆΡΩΝ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΆΦΘΟΝΩΝ ΓΑΡΊΔΩΝ PANDALIDAE (DECAPODA: CARIDEA) ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΊΟΥ ΠΕΛΆΓΟΥΣ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2006
Authors:Λεονταράκης, Π. Κ., Βαφείδης, Δ., Καλλιανιώτης, Α.
Conference Name:8ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:4-8 ΙΟΥΝΙΟΥ
Publisher:Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Θεσσαλονίκη
Keywords:Aegean, Chlorotocus, crassicornis, length-weight, Pandalidae, relationship, Αιγαίο, μήκους-βάρους, σχέσεις
Thu, 2017-11-02 15:24 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith