Συγκρότηση συνόλου γεννητόρων στα ερμαφρόδιτα είδη, με ιδιαίτερη έμφαση στο είδος Pagellus erythrinus (Λυθρίνι)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κλαουδάτος, Σ., Κλαουδάτος, Δ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:brood, common, erythrinus, finfish, fish, hermaphrodite, Pagellus, pandora, stock, γεννήτορας, ερμαφρόδιτος, λυθρίνι
Fri, 2017-04-07 15:04 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith