Συγκριτική Μορφολογική και Οστεολογική Μελέτη Πληθυσμών του Είδους Τσιρώνι (Rutilus rutilus L.) από τις Λίμνες Βεγορίτιδα και Βόλβη

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2000
Authors:Χείλαρη, Α.
Conference Name:6° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:23-26 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χίος
Keywords:lake, morphology, osteology, roach, Vegoritis, Volvi, Βεγορίτιδα, Βόλβη, λίμνη, μορφολογία, οστεολογία, τσιρόνι, τσιρώνι
Taxonomic name: 
Tue, 2016-12-06 16:18 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith