Σήμανση Μιτοχονδρίων και in Situ Υβριδοποίηση mtDNA ως Εργαλεία για την Ταυτοποίηση Φύλου στα Μύδια (Γένος Mytilus)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Ακουμιανάκη, Ι., Καρτσάκη, Ε., Γαλανόπουλος, Β., Ζούρος, Ε.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:assay, hybridization, identification, in situ, labelling, mitochondrial, mtDNA, mussels, Mytilus, sex, μιτοχόνδρια, μύδι, μύδια, σήμανση, ταυτοποίηση, υβριδοποίηση, φύλο, Φύλου
Wed, 2017-01-11 14:11 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith