Πρότυπα Βιοποικιλότητας στο Μεσογειακό Λιμνοθαλάσσιο Οικοσύστημα

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Χατζηγεωργίου, Γ., Αρβανιτίδης, Χ., Κουτσούμπας, Δ., Ντούνας, Κ., Κουλούρη, Π., Ελευθερίου, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:biodiversity, Crustacea, ecosystem, lagoon, Mollusca, patterns, Polychaeta, βιοποικιλότητα, Καρκινοειδή, λιμνοθάλασσα, Μαλάκια, οικοσύστημα, Πολύχαιτα
Sat, 2016-12-10 12:07 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith