ΠΡΟΚΑΤΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ Dicentrarchus labrax ΣΕ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:1994
Authors:ΚΑΣΠΙΡΗΣ, Π., ΚΑΤΣΕΛΗΣ, Γ., ΜΙΝΟΣ, Γ., ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Α.
Conference Name:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Date Published:5 - 7 ΜΑΙΟΥ
Publisher:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Conference Location:ΒΟΛΟΣ
Keywords:development, Dicentrarchus labrax, fish, fresh water, ανάπτυξη, γλυκό νερό, ψάρι
Front Cover: 
Mon, 2023-01-23 13:25 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith