Προκαταρτικά Αποτελέσματα της Μελέτης της Υπερβενθικής Πανίδας στην Ηπειρωτική Υφαλοκρηπίδα της Κρήτης (Αν. Μεσόγειος)

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Κουλούρη, Π., Ντούνας, Κ., Ελευθερίου, Α.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:continental shelf, Crete, hyperbenthos, ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, Κρήτη, υπερβένθος
Fri, 2017-01-13 11:57 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith