ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Κομηνός, Θ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Antikythira, Aves, birds, birds of prey, Kythira, migration, Αντικύθηρα, αρπακτικά, Κύθηρα, μετανάστευση, πουλιά
Mon, 2018-04-02 10:54 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith