Προκαταρκτικά Στοιχεία για τη Βιολογία και Οικολογία της Ποταμοσαλίαρας, Blennius fluviatilis, Asso 1801, σε δύο Χαρακτηριστικές Ελληνηκές Λίμνες

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2003
Authors:Τιγκίλης, Γ.
Conference Name:7° Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας
Date Published:6-9 Μαΐου
Publisher:Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Conference Location:Χερσόνησος, Κρήτη
Keywords:Blennius, Blennius fluviatilis, blennny, fluviatilis, freshwater, lake, Salaria, Salaria fluviatilis, γλυκό νερό, λίμνη, Ποταμοσαλιάρα, ψάρι
Tue, 2016-12-13 16:18 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith