ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΡΓΩΝ 2004.

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Κομηνός, Θ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:Aves, bird, Ciconia, Ciconia ciconia, population, status, κατάσταση, Λευκοπελαργός, πελαργός, πληθυσμός, πουλί, πουλιά
Mon, 2018-04-02 10:36 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith