ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Lepus europaeus ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Publication Type:Conference Paper
Year of Publication:2004
Authors:Αντωνίου, Α., Μογουλάς, Α., Πλατής, Π., Παπαματθαιάκης, Ι., Κωτούλας, Γ.
Conference Name:Βιοποικιλότητα & Πλανητική Αλλαγή
Date Published:18-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Publisher:ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Conference Location:ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Keywords:europaeus, hare, Lagomorpha, Leporidae, Lepus, Lepus europaeus, Mammalia, population, structure, δομή, θηλαστικά, Λαγίδες, Λαγόμορφα, λαγός, πληθυσμός
Wed, 2018-03-21 14:32 -- Anna
Scratchpads developed and conceived by (alphabetical): Ed Baker, Katherine Bouton Alice Heaton Dimitris Koureas, Laurence Livermore, Dave Roberts, Simon Rycroft, Ben Scott, Vince Smith